Projekty i działania Społeczne

Edukacja komunikacyjna w ramach projektu

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo”

W 2023 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę o dofinansowanie i zrealizowała projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach projektu Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie otrzymał mobilne miasteczko rowerowe. Miasteczko będzie stanowić pomoc dydaktyczną przy nauce przepisów ruchu drogowego i zasad poprawnego zachowania się uczestników ruchu na drodze. Posłuży do szkolenia młodszych rowerzystów ze szkoły podstawowej.

Opis projektu

Działania planowane w ramach projektu:

  1. wyznaczenie przejścia dla pieszych w m. Przylep wraz z doposażeniem w wyświetlacz radarowy prędkości;
  2. wyznaczenie przejścia dla pieszych w m. Siadło Górne wraz z doposażeniem w wyświetlacz radarowy prędkości;
  3. doposażenie przejść dla pieszych poprzez zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w m. Przylep i m. Kurów;
  4. zakup mobilnego miasteczka rowerowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie;
  5. zakup miasteczka drogowego do Szkoły Podstawowej w Będargowie;
  6. zakup miasteczka drogowego i trenażera czasu reakcji do Szkoły Podstawowej w Przecławiu;
  7. zakup miasteczka drogowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie.

Cele projektu i planowane efekty:

  • zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Kołbaskowo poprzez wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych oraz montaż 4 urządzeń radarowego pomiaru prędkości na jej terenie;
  • wzrost wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa poruszania się w ruchu drogowym poprzez doposażanie 4 placówek oświatowych z terenu gminy w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia edukacji komunikacyjnej,
  • zwiększenie świadomości kierowców oraz wzrost respektowania ograniczeń prędkości na drogach, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie statystyk wypadkowych na terenie gminy.

Termin realizacji: do 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 141 698,61 zł

Wartość dofinansowania: 120 443,83 zł (85 %)

 

 

o projekcie na stronie gminy

Informacje na temat projektu

Europejskie Fundusz

Informacje na funduszy w ramach któregych realizowany jest projekt