RODO

Zespołu Placówek Oświatowych
w Kołbaskowie
RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO) informujemy, że Urząd Gminy w Kołbaskowie w stosunku do własnej organizacji, jak i jednostek jemu podległych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Rychel, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl

Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności. RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.

2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.

3. Zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem.

4. Zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

I. KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczniów i rodziców

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo 57, tel. 091 3119505, zpokolbaskowo@wp.pl 
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo 57, tel. 091 3119505, zpokolbaskowo@wp.pl lub pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji). 
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1) warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i wynika z przepisów prawa;
  2) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. 
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
II. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu  w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe 

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest
  Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 2. Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Cele i podstawy przetwarzania.
  Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie wykorzystuje system monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa mienia, osób, a w szczególności uczniów znajdujących się na terenie placówki. Pani/Pana/dziecka wizerunek jest przetwarzany na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 4. Cele i podstawy przetwarzania.
  Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie wykorzystuje system monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa mienia, osób, a w szczególności uczniów znajdujących się na terenie placówki. Pani/Pana/dziecka wizerunek jest przetwarzany na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 5. Odbiorcy danych osobowych.
  Zapis z monitoringu będzie udostępniony jedynie na wniosek w uzasadnionych przypadkach organom, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw oraz sądom. 
 6. Okres przechowywania danych.
  Dane z monitoringu przechowywane są w urządzeniu rejestrującym przez okres 14 dni. Po upławie tego okresu dane podlegają usunięciu. 
 7. Sposób przetwarzania danych osobowych.
  Pani/Pana/dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu. 
 8. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu/dziecku:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 9. Informacja o wymogu przetwarzania danych. 
 10. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka wizerunku wynika z ww. przepisów prawa. 
III. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 2. Inspektor ochrony danych. 
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Cele i podstawy przetwarzania. 
  Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Pani/Pana * dokumentacji pracowniczej i realizacji nałożonych na administratora obowiązków prawnych wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy. Pani/Pana* dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)w związku z art. 221 i art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 10 RODO. 
 4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji oraz podmioty świadczące na rzecz administratora obsługę prawną, informatyczną oraz obsługę z zakresu BHP. 
 5. Okres przechowywania danych. 
  Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres 10 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 
 6. Sposób przetwarzania danych osobowych. 
  Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu. 
 7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*: 
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu/dziecku: 
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
  3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 8. Informacja o wymogu podania danych. 
  Podanie przez Panią/Pana* danych jest wymogiem ustawowym. 
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta oraz Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oswiatowych w Kołbaskowie z siedzibą: Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo.. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Inspektor ochrony danych. 
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. 
  Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego Pani/Pana* dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Huberta oraz do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Pani/Pana* oraz dziecka dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w związku z art. 130, 133 oraz 150 i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  – Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana* oraz dziecka danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, jednostki mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji oraz pozostałe jednostki administracji publicznej ustawowo umocowane do ich przetwarzania.
 5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana* oraz dziecka dane będą przechowywane przez okres 1 roku w odniesieniu do dzieci nieprzyjętych lub przez czas wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt tj. przez czas trwania nauki a następnie przez okres 50 lat po jej zakończeniu w przypadku dzieci przyjętych, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
 6. Sposób przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*: 
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. Informacja o wymogu podania danych. 
  Podanie przez Panią/Pana* danych jest wymogiem ustawowym.
V. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z siedzibą: Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem  91 311 95 05, na adres e-mail: zpokolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 2. Inspektor ochrony danych. 
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Cele i podstawy przetwarzania. 
  Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Pani/Pana* dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w związku z art. 221 i art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 10 RODO. 
 4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji oraz podmioty świadczące na rzecz administratora obsługę prawną, informatyczną oraz obsługę z zakresu BHP. 
 5. Okres przechowywania danych. 
  Pani/Pana* dane będą przechowywane przez do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych. 
 6. Sposób przetwarzania danych osobowych. 
  Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu. 
 7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:  
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu/dziecku:  
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,  
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
  3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 8. Informacja o wymogu podania danych. 
  Podanie przez Panią/Pana* danych jest wymogiem ustawowym.