Nowe opłaty za obiady

Zarządzenie nr 7/2023

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z

z dnia 11 września 2023r.

 w sprawie: zmian opłat za obiady.

 Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w porozumieniu z organem prowadzącym, zarządza się co następuje:

 1

Uchyla się zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dnia 22 września 2022r.

 2

Ustalone opłaty stawki żywieniowej od dnia 1 października 2023r. będą wynosiły:

Osoby korzystające z żywienia

Stawka żywieniowa

Dzieci z Przedszkola Publicznego w ZPO w Kołbaskowie

15,00 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w ZPO w Kołbaskowie

8,00 zł.

Nauczyciele ZPO

12,00 zł.

 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

 4

Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.