• "Zielono mi"

    • 20 kwietnia odbył się w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie konkurs piosenki wiosenno-ekologicznej pt. ,, Zielono mi”.

     W zabawie uczestniczyły wszystkie grupy. W tym dniu królował kolor zielony. Celem uroczystości było propagowanie postaw ekologicznych, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz czynne włączenie się w obchody Dnia Ziemi.

     Dzieci z grupy III wraz z wychowawczyniami prowadziły koncert i zabawy integracyjne. Oprócz występów poszczególnych grup pojawiły się zagadki o tematyce przyrodniczej. To była bardzo udana zabawa. Zarówno najmłodsze dzieci, jak starsze chętnie i z uśmiechem prezentowały się publiczności i zaproszonym gościom.

     W Jury zasiedli: pani Dyrektor Olga Strugała, przedstawicielka Rady Rodziców pani Beata Kasprzak oraz wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

     Pomysłodawczyniami i organizatorkami zabawy były nauczycielki z grupy III, Sylwia Kaźmierska oraz Agnieszka Balowska.

     Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie zielonych nagród.

     Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą strażnikami przyrody i będą edukować dorosłych.

      

    • Gminny Konkurs Plastyczny  ,,Patrioci w oczach dzieci”


    • Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie

     1. Celem konkursu jest poznawanie wizerunku znanych Polaków mających wpływ na historię państwa polskiego.

     2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej wizerunek znanych Polaków dowolną techniką plastyczną na arkuszu A-3

     3. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli z gminy Kołbaskowo

     4. Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac, w różnych kategoriach wiekowych:

     • 3-latki

     • 4-latki

     • 5-latki

     • 6 latki

     1. Zgłaszane prace mają spełniać następujące wymagania:

     - muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość dziecka biorącego udział w konkursie

     - mają być skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym

     - ważna jest estetyka pracy

     7. Zgłaszane prace należy podpisać poprzez dołączenie metryczki wypełnionej w formie komputerowej i zawierającej:

     • imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, tytuł pracy, nazwę przedszkola, dokładny adres pocztowy, adres e-mail i numer kontaktowy rodzica lub opiekuna dziecka z placówki

     • powinna być dołączona zgoda na prezentowanie pracy oraz danych osobowych na holu przedszkolnym, a w szczególności do publikacji na stronie internetowej przez organizatorki konkursu.

     1. Zgłoszone prace niekompletne, nie będą brane pod uwagę

     2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom

     10.Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15 maja 2018r. na adres:

     Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie 72-001 Kołbaskowo 57

     Z dopiskiem konkurs ,,Patrioci w oczach dzieci

     11.Ocena prac i nagrody

     Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorki konkursu. Komisja wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej. Decyzja KK jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

     Uwaga: Nauczyciele, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, proszeni są o dołączenie do prac zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem pocztowym

     12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola do 25 maja 2018r.

     Pomysłodawczynie i organizatorki konkursu Agnieszka Leśniewska, Sylwia Kaźmierska