Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOŁBASKOWIE


AKTUALNOŚCI

19 grudnia o godzinie 15.00 odbyły się w grupie III zajęcia otwarte pt.: ,,Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, integracja rodziców i dzieci podczas zajęć otwartych ,,Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?” Czas oczekiwania Święta Bożego Narodzenia jest radosnym okresem w życiu każdego człowieka, zarówno dziecka jak i osoby dorosłej. Nasze spotkanie zostało zorganizowane po to, aby czas ten był jeszcze przyjemniejszy. Odbyły się integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe, prezentowanie umiejętności wokalnych i słownych, element teatrzyku inspirowanego sylwetami, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem techniki kirigami oraz wspólne kolędowanie. Dzieci miały szansę przełamania nieśmiałości i prezentowania rodzicom swoich umiejętności. Rodzice mieli szansę obserwacji własnego dziecka podczas zabaw z rówieśnikami. Takie spotkania są bardzo cennym sposobem na integrację i cieszą się zainteresowaniem. Warto przytoczyć słowa jednej z mam napisane na karcie ewaluacyjnej: ,,Zajęcia otwarte w przedszkolu są wspaniałą okazją na spędzenie czasu wspólnie z dzieckiem w jego grupie przedszkolnej. Wspaniałą zabawą” Dziękujemy rodzicom za przybycie i aktywnie spędzony czas Nauczycielki z grupy ,,Jeżyków” Sylwia Kaźmierska, Agnieszka Balowska


Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.

Życzą Dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administracji Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

28 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego zorganizowanego w naszym przedszkolu pt. ,,Jeż kolczasty zwierz”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu stabilnej formy przestrzennej z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, przyrodniczych lub ekologicznych. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i rodziców z grup I-VI. Celem konkursu było rozwijanie fantazji, wyobraźni twórczej i kreatywności u dzieci. Do organizatorów wpłynęło 29 prac niezwykle wykonanych. Najwięcej prac wykonały dzieci z grupy III, to chyba nazwa grupy ,,Jeżyki” sprawiła, tak aktywne włączenie się w zabawę. Twory oceniali wszyscy pracownicy przedszkola. Szczególne kryterium brane pod uwagę przy ocenie to: wkład pracy dziecka w wykonanie pracy. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Ratajczyk z grupy II, drugie miejsce przyznano Julii Kolibowskiej z grupy III , a trzecie miejsce otrzymała Zosia Przemieniecka z grupy II. GRATULUJEMY! To bardzo miłe, podziwiać pomysłowość i dobór materiałów. Konkursy są cyklicznie organizowane w przedszkolu. Cieszymy się, że cieszą się zainteresowaniem. Dziękujemy paniom Sylwii Kaźmierskiej i Agnieszce Balowskiej za pomysł i organizację

               UWAGA RODZICE !!!

W związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym ustalone zostały dyżury w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie i w Punkcie Przedszkolnym w Przecławiu:
• od 25 czerwca 2018r. – 20 lipca 2018r. – dyżur pełni Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie,
• od 23 lipca 2018r. – 31 sierpnia 2018 r. - przedszkole w Kołbaskowie nieczynne – przerwa urlopowa,
• od 13 sierpnia 2018r. – 31 sierpnia 2018r. - dyżur pełni Punkt Przedszkolny w Przecławiu,
• od 24 lipca 2018r. – 10 sierpnia 2018r. – przedszkola są nieczynne.

                    UWAGA !!!

12 września (wtorek) 2017r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej.            UWAGA!

Zapraszamy rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną edukację przedszkolną (dzieci nowo przyjęte do przedszkola) w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie oraz rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną edukację przedszkolną (oddział „0”) na spotkanie z wychowawcami oraz z dyrektorem, które odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godz. 17:30 w sali nr 11 (stołówka szkolna).Dnia 05 czerwca 2017 roku grupa „0” wybrała się do kina na bajkę pt. „SMERFY: POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIOSKI”. Dzieci poznały losy Smerfetki, która kierując się tajemniczą mapą, wraz z przyjaciółmi – Mądralą, Osiłkiem i Ciamajdą – wyrusza w pełną przygód wyprawę do Zakazanego Lasu. Bajka bardzo podobała się dzieciom.

Dnia 01 czerwca w grupie „0” odbyły się zajęcia otwarte pod hasłem „Mamo, tato pobaw się ze mną". Dzieci uczciły wyjątkową uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”. Zaprezentowały swoje talenty śpiewając piosenki, recytując wiersze tematycznie związane ze świętem, tańcząc oraz grając partyturę J. Straussa pt. „Marsz Perski”. Po wręczeniu własnoręcznie wykonanych upominków przystąpiliśmy do wspólnej zabawy z rodzicami. Takie spotkania są okazją do lepszego poznania. Rodzice uczestniczyli w konkursach oraz zabawach muzyczno-ruchowych ze swoimi pociechami. Następnie zaśpiewali dzieciom piosenkę z okazji „Dnia Dziecka” oraz wręczyli prezenty. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania przy pięknie zastawionym stole, na którym znalazły się smakołyki przygotowane przez rodziców. Nie obyło się bez wzruszeń , ponieważ pojawiły się łzy radości ze wspólnie spędzonego czasu.

25 maja w godzinach 15.30-17.00 odbył się na terenie placu zabaw FESTYN RODZINNY. Imprezę uatrakcyjniał Teatr ,,Gwitajcie”. Wszyscy rodzice zadbali o to, aby ich pociechy miały suto zastawione stoły. Przy dźwiękach znanych przebojów Jakub Gwitt zachęcał do wspólnej zabawy. Zarówno dzieci, jak i rodzice mieli okazję wykazać się w wielu konkurencjach. Sponsorem festynu była Rada Rodziców, koordynatorem Agnieszka Leśniewska. Stroną organizacyjną dotyczącą plakatów informacyjnych oraz fotografowaniem zajęła się Sylwia Kaźmierska

24 maja odbyły się zajęcia otwarte w grupie II, których tematem było: Zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wspólnych zabaw integracyjnych ,,Mamo, tato co wy na to”. Rodzice bardzo licznie przybyli na zorganizowane spotkanie. Czynnie i z uśmiechem na ustach uczestniczyli w proponowanych zabawach. Podczas zajęć wykorzystano metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, elementy pedagogiki zabawy, zabawy rytmiczne z wykorzystaniem prostych instrumentów, wykonanych z materiałów ekologicznych i metodę zadań stawianych do wykonania. Ponadto dzieci prezentowały swoim rodzicom umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie. Celem spotkania było organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności u dzieci oraz przełamywanie nieśmiałości podczas spotkania w tak dużym gronie. Na zakończenie wszyscy wspólnie obejrzeli prezentację multimedialną ,,Z życia grupy II”. Zajęcie otwarte i prezentację przygotowały panie Sylwia Kaźmierska, Agnieszka Balowska – nauczycielki grupy II Dziękujemy rodzicom dzieci za angażowanie się w działania przedszkola mające na celu wspieranie rozwoju dzieci.


21 marca odbyło się uroczyste powitanie wiosny w przedszkolu. Barwnym korowodem ruszyliśmy przez naszą miejscowość. Były śpiewy i gromkie okrzyki. Każda grupa wraz z paniami wykonała marzanny, które spłonęły na ognisku. Powitanie wiosny wpisane jest do kanonu uroczystości przedszkolnych organizowanych każdego roku. Szczególną radość sprawiła wszystkim pogoda.

7 kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz punktów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.
Na rok szkolny 2017/2018 prowadzony będzie nabór do:
1. Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
2. Punktu Przedszkolnego w Przecławiu
3. Punktu Przedszkolnego w Będargowie
4. Przedszkola Publicznego w Przecławiu
Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru lub w przypadku nowo otwieranego Przedszkola Publicznego w Przecławiu w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Na I etapie rekrutacji przyjmowane do przedszkola są dzieci spełniające tzw., kryteria ustawowe tj.: - Wielodzietność rodziny kandydata - Niepełnosprawność kandydata - Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - Objęcie kandydata pieczą zastępczą Jeśli po I etapie rekrutacji w przedszkolu nadal będą wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo: 1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko -10 pkt; 2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów prawnych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego -5 pkt; 3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny - 8 pkt; W załączniku harmonogram rekrutacji na 2017/2018 r. oraz uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.  Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. W związku z powyższym 100 dzieci w wieku 3-4 lat przyjętych do Przedszkola Publicznego w Przecławiu będzie uczestnikiem wyżej wymienionego projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie
Harmonogram rekrutacji
Deklaracja


W poniedziałek 6.02.2017 roku dzieci miały możliwość obejrzenia przedstawienia pt. Wieść się niesie ufo w lesie. Aktorzy zaskoczyli nas swoją pomysłowością zarówno na scenografię jak i przekazania ważnych informacji dotyczących segregacji śmierci. Dzieci chętnie brały udział w zadaniach proponowanych przez wesołego ufoludka. Teatr Gwitajcie zaprosiła do przedszkola pani Agnieszka Leśniewska a sponsorowała Rada Rodziców.

27 stycznia 2017 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy dzień koloru białego pod hasłem „Dobre rady na zimowe wypady”. Każdy przedszkolak w tym dniu miał na sobie ubranie w kolorze białym. Dzieci uczestniczyły w konkursach , w których nagrodami były owoce. Wysłuchały listu Pani Zimy oraz wykonały zadania, które były ukryte pod białymi śnieżynkami. Poznawały i próbowały różne produkty spożywcze w kolorze białym (mleko, cukier, sól, ryż, cukier puder, bitą śmietanę, białą czekoladę, twarożek, kefir, jogurt naturalny cebulę, czosnek, pieczarki, pietruszkę). Wszyscy obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat bezpiecznych zabaw na śniegu. Niedługo rozpoczną się ferie zimowe i wiedza ta będzie bardzo przydatna. Pod koniec wspólnie zatańczyliśmy taniec integracyjny. Obchody tego dnia zakończyliśmy w swoich salach pracą plastyczną wykonaną za pomocą czarnej kartki oraz soli gruboziarnistej. Chciałybyśmy serdecznie podziękować Pani Agnieszce Leśniewskiej za pomoc przy realizacji naszego pomysłu. Ewelina Ziemska i Edyta Maciejczyk

Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych . Mieliśmy przyjemność gościć niedawno kochane Babcie oraz wspaniałych Dziadków. Dnia 25 stycznia 2017 roku w grupie „0” oraz grupie VI odbyła się uroczystość z okazji ich święta. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz wykonały taniec belgijski dla gości. Dziadkowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przy muzyce. Wnuczęta wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane prezenty i laurki. Po zakończeniu części artystycznej i złożeniu życzeń odbył się słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Rodzice okazali dużą pomoc w przygotowaniu ostatniej części spotkania. Ewelina Ziemska i Edyta Maciejczyk

24 stycznia odbyła się ważna uroczystość, która na stałe gości w kalendarzu imprez i uroczystości w przedszkolu ,,Dzień Babci i Dziadka”. O godzinie 15.00 dzieci z grupy II zaprezentowały umiejętności wokalne i taneczne przed wyczekiwanymi gośćmi. Seniorowie ze wzruszeniem i radością oglądali występy swoich ukochanych wnucząt, często ocierając łzy wzruszenia. Nie zabrakło zabawy integracyjnej ,,Bawimy się razem w świąteczny czas” oraz własnoręcznie wykonanych prezentów. Dopełnieniem uroczystości był poczęstunek pełen owoców, pieczonych ciast i innych smakołyków. Spotkanie miało na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. Duży wkład w organizację zabawy mieli rodzice dzieci, którzy włączyli się czynnie i aktywnie w pomoc nauczycielkom S. Kaźmierskiej A. Balowskiej Dziękujemy!

Dnia 20 grudnia 2016 roku dzieci z grupy „VI” i grupy „0” przedstawiły jasełka dla swoich najbliższych. Dzieci wcieliły się w role Maryi, Józefa, pasterzy, aniołków i trzech króli. Mali artyści w trakcie przedstawienia śpiewali kolędy i pastorałki. Na koniec dzieci złożyły wszystkim przybyłym życzenia bożonarodzeniowe oraz wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój i miła atmosfera.

Jedną z form współpracy z rodzicami są zajęcia otwarte. Takie spotkanie odbyło się 13 grudnia w grupie II. Tematem formy było wprowadzenie radosnej atmosfery przed zbliżającymi się świętami poprzez uczestnictwo rodziców i dzieci we wspólnych zabawach pt.: ,,W świątecznym nastroju”. Zajęcie przygotowały panie Agnieszka Balowska i Sylwia Kaźmierska. Rodzice mieli również możliwość obserwowania umiejętności dzieci podczas zajęć z języka angielskiego, które przygotowała pani Marta Owsianko. Organizowanie takich sytuacji pozwala rodzicom zobaczyć, jak funkcjonuje dziecko w grupie przedszkolnej. To czas poświęcony tylko dzieciom. Dobrze jest, gdy mama lub tata uczestniczy w takich spotkaniach. W ten sposób wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych pociech. Dajemy sygnał naszym dzieciom, że to co robią codziennie w przedszkolu jest dla nas ważne.

To był już IX Integracyjny Koncert Kolęd w Tanowie. Organizatorem koncertu był SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU w Tanowie. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość aktywnie uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu, które miało miejsce 14 grudnia. W tym roku nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grup II i III przygotowane przez nauczycielki p. Joannę Pańczyk, p. Annę Zegarską, p. Alicję Pawlicką-Zielińską, p. Agnieszkę Balowską i p. Sylwię Kaźmierską. Takie spotkania integrują dzieci i młodzież z powiatu polickiego, dają świadomość istnienia rówieśników innych niż one, uczą się z nimi żyć, bawić, a także wyrabiają w nich uczucie wyrozumiałości, wrażliwości i tolerancji. Spotkanie pozostawiło wielkie wzruszenie i radość w sercu

9 grudnia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na ,,WŁASNĄ KSIĄŻECZKĘ Z ILUSTRACJAMI I Z WŁASNYM WYMYŚLONYM TEKSTEM” oraz uroczyste wręczenie nagród. Na konkurs wpłynęło dziewiętnaście książek, jakże różnych. Książki były udostępnione na wystawie, na holu przedszkolnym. Podczas wyboru, komisja oceniająca prace kierowała się: wkładem pracy dziecka w wykonanie książeczki, estetyką pracy i pomysłem przekazania obrazu i treści.
Jury w składzie: p. Izabela Pisaruk – wicedyrektor ZPO w Kołbaskowie p. Anna Boczek- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie p. Ela Kinasz-Stolcman - nauczyciel p. Agnieszka Balowska - nauczyciel p. Alicja Pawlicka - Zielińska-nauczyciel p. Beata Figurska - nauczyciel p. Agnieszka Leśniewska – nauczyciel p. Anna Zegarska- nauczyciel p. Sylwia Kaźmierska – nauczyciel zdecydowało i przyznało: I MIEJSCE OLA BISKUPSKA HANIA BISKUPSKA II MIEJSCE DOMINIKA OBRUSZKIEWICZ III MIEJSCE ex aequo JULIANA MIĆKO JULIA PIWOWAREK.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w proponowanej zabawie. Dziękujemy pani Sylwii Kaźmierskiej i Agnieszce Balowskiej za pomysł. Przypominamy, że fundatorem nagród dla zwycięzców była Rada Rodziców.


Wiemy, jak dużo czasu w przedszkolu dzieci spędzają podczas różnych zabaw. Szczególnie ulubioną formą spędzania czasu jest rysowanie. Spontanicznie tworzą różne kompozycje oparte na własnych wyobrażeniach i intuicji. A wtedy sięgają po kredki! W ostatnim tygodniu listopada grupa II wraz z paniami Sylwią Kaźmierską i Agnieszką Balowską przygotowały inscenizację z okazji Dnia Kredki. Dzieci poznały różne rodzaje kredek oraz sposoby ich wykonania. Następnie przypomniały sobie piosenkę ,,Kolorowe kredki”. Punktem programu była inscenizacja wiersza jak to ,,Leżały kredki w pudełku i spały..” i co z tego wynikło. Występ uwieczniło kolorowe confetti. Każda grupa otrzymała magiczne pudełko kredek, ufundowane przez Radę Rodziców z naszego przedszkola. Dziękujemy!!!
Dnia 23 listopada 2016 roku w grupie VI i „0” odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Rodzice przybyli na spotkanie, aby wykonywać świąteczne ozdoby. Powstały ciekawe i oryginalne ozdoby takie jak: anioły, bombki , torby ozdobne, które będą sprzedawane na kiermaszu bożonarodzeniowym dnia 10.12.2016 roku w godzinach 10:00 -14:00. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, wszyscy dobrze się bawili. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim mamom za wygospodarowany czas, zaangażowanie i ogromną pomoc.

W naszym przedszkolu został zaplanowany cykl „Dzień koloru w przedszkolu”. Każdego miesiąca w jeden dzień, dzieci będą świętować dzień wyznaczonego koloru i tak 28 listopada 2016 roku świętowaliśmy „Kolor brązowy”. Wszystkie dzieci uczestniczyły w wesołych zajęciach i zabawach. Były konkursy smakowe, zręcznościowe. Trudno było odgadnąć czym nas karmi pani i co znajduje się w zaczarowanym pudełku, gdy mamy zasłonięte oczy. Na zakończenie każda grupa otrzymała potrzebne produkty do przygotowania czekoladowych babeczek. Dzień brązowy był bardzo wesoły. Już czekamy na następny kolorowy dzień w przedszkolu, a będzie nim- biały. Ewelina Ziemska i Edyta Maciejczyk


ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE OGŁASZA GMINNY KONKURS NA OPAKOWANIE NA PREZENTY POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO TEMAT: Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdę. Nieodłącznym zwyczajem staje się również wzajemne obdarowywanie prezentami, chowanymi pod choinką. Prezent zapakowany w oryginalny sposób sprawia, iż on staje się bardziej atrakcyjny.

Regulamin, karta zgłoszenia

 Zapraszamy do wykonania WŁASNEJ KSIĄŻECZKI Z ILUSTRACJAMI I Z WŁASNYM WYMYŚLONYM TEKSTEM ( który pomogą wpisać rodzice). CELEM PROPONOWANEJ ZABAWY JEST ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ LITERACKICH DZIECI ORAZ KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI I WRAŻLIWOŚCI DZIECKA. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z naszego przedszkola. Format pracy A4, technika pracy dowolna, praca płaska. Prace oddajemy do pań z grupy II do 2 grudnia ( piątek). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia 2016r. ( poniedziałek) Organizatorzy konkursu proszą o wsparcie dzieci w wykonaniu pracy, ale nie wyręczanie. Komisja oceniająca zwróci szczególną uwagę na wkład pracy dziecka. Prosimy o podpisanie prac na tylnej stronie książeczek Organizatorzy Sylwia Kaźmierska, Agnieszka Balowska, Anna Zegarska

Pora podsumować pierwszy rodzinny konkurs fotograficzny pt. „ Jesień przyłapana na gorącym uczynku”. Dnia 10.11.2016 roku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu, którego organizatorkami były nauczycielki Ewelina Ziemska i Edyta Maciejczyk. Na konkurs dostarczono 10 fotografii. Kryteria oceny, jakim sugerowało się jury: • terminowość w dostarczeniu fotografii, • zgodność z tematem konkursu, • poprawny format zdjęcia, • wartości estetyczne. A oto zwycięzcy: I Miejsce : Zuzanna Sudoł grupa VI; II Miejsce: Zosia Pliszka grupa II; III Miejsce: Martyna Obruszkiewicz grupa III. Konkurs miał na celu promować wrażliwość na piękno przyrody, a także rozwijać u dzieci zainteresowania związane z fotografowaniem w ramach spędzenie wolnego czasu z rodzicami. Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział. Pragniemy podziękować również Radzie Rodziców, która była sponsorem nagród wyżej wymienionego konkursu.


Dnia 8 listopada 2016 roku grupa „0” i grupa VI wybrały się do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie na przedstawienie pt. „Tygrysek i kapitan Morgan”. Tygrysek przeżywał różne przygody: wyruszył w rejs pirackim statkiem, przechodził chrzest bojowy, by móc stać się jednym z piratów. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie. Na pewno dla małych widzów atrakcyjna była gra świateł, czy zmieniająca się dekoracja. Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytywnych emocji, o czym świadczyły uśmiechy i komentarze po zakończeniu przedstawienia. 

Zachęcamy do przeczytania zbioru ,,Rymowanek o czytaniu książek dzieciom” napisanych przez kadrę z Przedszkola w Kołbaskowie. Wszystkie teksty są autorskimi pomysłami naszych nauczycielek Prace zostały wysłane na konkurs ogólnopolski. Czekamy na ogłoszenie wyników konkursu!

3 listopada nastąpiło rozstrzygniecie konkursu na wykonanie formy przestrzennej inspirowanej wierszem Marii Konopnickiej pt.; ,,PARASOL” Celem konkursu było organizowanie sytuacji edukacyjnych, sprzyjających upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci , rozwijaniu wyobraźni i inwencji twórczej. Ponadto aktywne włączenie przedszkolaków w działania praktyczne podczas tworzenia formy przestrzennej z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Konkurs kierowany był do nauczycieli i dzieci z naszego przedszkola. Prace wykonywano podczas zajęć organizowanych w przedszkolu. Kreatywność, pomysłowość i radość z wykonanej prac wywołała uśmiech na twarzach dzieci, pomimo deszczowej i pochmurnej aury za oknem. Pomysłodawczynią i organizatorką zabawy była p. Sylwia Kaźmierska Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla grup przedszkolnych.

Od listopada 2016r. rozpoczynamy w Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie, spotkania z Gminną Biblioteką Publiczną z cyklu ,,Z książką do przedszkola”. Raz w miesiącu panie będą zaciekawiać słowem czytanym dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Ideą akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w przedszkolu i przygotowanie do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości. Celem akcji jest propagowanie czytania dzieciom jako skutecznej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Po odbytym spotkaniu każda grupa otrzyma niespodziankę na gazetkę ścienną od zaproszonych gości. Koordynatorem akcji w przedszkolu jest Sylwia Kaźmierska.

14 października w przedszkolu dzieci z grupy II prezentowały umiejętności podczas krótkiego montażu słowno-muzycznego ,,Wrzosy Wam składamy” z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że przygotowany program i prezenty dostarczyły naszym gościom wiele przyjemności, radości i dobrej zabawy. Ponadto celem zabawy było nabywanie śmiałości oraz wiary we własne możliwości podczas publicznych występów. Brawo! Dziękujemy Paniom Sylwii Kaźmierskiej i Agnieszce Balowskiej wychowawczyniom dzieci z grupy II za pomysł i organizację uroczystości w przedszkolu.

                ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

W dniu siódmego października 2016 roku odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” przygotowane przez panią mgr Agnieszkę Leśniewską, mgr Ewelinę Ziemską i mgr Edytę Maciejczyk. Integrowały się dzieci z całego przedszkola. Podczas wspólnych zmagań sportowych, wesołych zabaw, dzieci poszerzyły wiedzę na temat historii ziemniaka, jego cech i przeznaczenia oraz tradycji związanych z wykopkami. Chętne osoby próbowały swoich sił podczas malowania „ziemniaczanego obrazu”. Humory dopisywały, więc i zabawa była znakomita. Można było degustować pieczonego ziemniaka, frytki oraz chipsy ziemniaczane. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń.

Zapraszam do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pod hasłem: „Jesień przyłapana na gorącym uczynku”.
• zdjęcie dziecko wykonuje z pomocą rodziców, koniecznie podczas wspólnego spaceru,
• należy wywołać je w formacie nie mniejszym niż 10 X 15 cm,
• zdjęcie należy dostarczyć do pani Eweliny Ziemskej sala nr 11, piętro I do 31.10.2016 r.,
• tematem zdjęcia powinny być jesienne impresje – zmieniająca się jesienią przyroda.
Liczy się oryginalność ! Zapraszam do zabawy !!! Ewelina Ziemska

     Bezpłatne zajęcia warsztatowe "Szkoła dla Rodziców - Kompetentni Rodzice"

Zapraszamy Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym na zajęcia warsztatowe: „Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy w godz.: 17.00-20.00 przez 6 tygodni począwszy od: 03.10.2016 r. Miejsce zajęć: Świetlica w Przecławiu (czerwony budynek z cegły przy skateparku) Osoba prowadząca zajęcia: Agnieszka Strzelec - Psychoterapeutka, trenerka psychoedukacji, socjoterapeutka, pedagog, socjolog Zajęcia są nieodpłatne (w pełni sfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 30.09.2016 r. pod nr telefonu: 696-469-969 oraz 607-790-637(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) Zapewniamy wsparcie w opiece nad dziećmi podczas warsztatów!
Podczas zajęć Rodzice uzyskają odpowiedź na pytania: Jak prawidłowo wychowywać dzieci? Jak dyscyplinować dzieci? Jak radzić sobie z emocjami dziecka? Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Jak być konsekwentnym rodzicem? Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem? Jak usamodzielniać dzieci? Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami? Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i poza nią? Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym dzieci? Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem? Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?

         23 września w przedszkolu miało miejsce ważne wydarzenie.

W ramach akcji ,,Sprzątanie świata” dzieci z grup I-VI i dzieci , które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne ze szkoły podstawowej, sadziły cebulki krokusów na terenach wokół naszej placówki. Ponadto zadbaliśmy o nasze klomby, które prezentują się pięknie i jesiennie. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej i promocja postaw przyjaznych środowisku. Ideą akcji było propagowanie aktywnej edukacji przyrodniczej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu i włączanie się w inicjatywy społeczne. Fundatorem cebulek była Rada Rodziców naszego przedszkola. Po zakończonej zabawie wszystkie grupy otrzymały w prezencie od organizatorki akcji p. Sylwii Kaźmierskiej wrzos do kącika jesiennego w swojej sali. Dziękuję za aktywne włączenie się w zabawę

            Uwaga!

Sekretariat placówki w okresie wakacji (od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016r.) przyjmuje interesantów w następujących terminach.
• Od 27 czerwca 2016r do 29 lipca 2016r. od godz. 9 00 - 13 00.
• W dniach od 22 lipca 2016r. do 12 sierpnia 2016r. sekretariat nieczynny.
• 22 sierpnia 2016 – 31 sierpnia 2016r. – od godz. 8 00 – 15 00.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna postanowiła;
W dniach od 20. 04. 2016 – 23. IV. 2016r. do godz. 14 00 rodzice dzieci zakwalifikowanych podpisują zgodnie z harmonogramem oświadczenie woli deklaracja jest dostępna w sekretariacie placówki lub na stronie internetowej placówki. Deklarację można złożyć osobiście lub przesłać elektronicznie na adres mailowy placówki.

             UWAGA!

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2015/2016 dnia 27 maja 2016r. Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie NIECZYNNE.

        REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA

Harmonogram rekrutacji uzupelniajacej

W trzecim tygodniu kwietnia ogłoszono w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pod hasłem ,,Nasza planeta ziemia”. Celem konkursu było propagowanie działań mających na celu kształtowanie ekologicznej postawy wobec przyrody i ochrona jej przed zanieczyszczeniami. Każda grupa wykonała piękne i pomysłowe prace w formie plakatu, które urzekły organizatorów pomysłowością i kreatywnością. Dziękujemy za aktywne włączenie się do proponowanych działań. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród i paniom z grup II i VI za zorganizowanie atrakcji Zachęcamy do obejrzenia plakatów w galerii.


Milenka Pakuła z grupy VI, wychowanka Pani Magdaleny Mikosz otrzymała nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. "Skrzydlaci przyjaciele". Praca wykonana przez dziewczynkę przy wsparciu wychowawczyni została doceniona i nagrodzona przez główną komisję w Białymstoku. Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy!

           WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji
Oświadczenie woli


W dniach 18-22.04 z okazji Międzynarodowego Dnia Książki grupa VI wraz z wychowawczynią zaprosiły dzieci z naszego przedszkola do udziału w KIERMASZU KSIĄŻKI POŻYCZONEJ. Miłośnicy książek i czytania przez cały tydzień mieli możliwość przenoszenia swoich ulubionych książek do przedszkola i wymieniania się ze swoimi kolegami ulubionymi bajeczkami. Dzieci poznały dzięki temu wiele nowych bajek i baśni, które w domu czytali rodzice wraz ze swoimi pociechami. Dziękujemy za tak aktywny udział w kiermaszu.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że po weryfikacji deklaracji złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dysponujemy w naszym przedszkolu 33 wolnymi miejscami.
Rocznik 2013 - 13 wolnych miejsc.
Rocznik 2012 – 13 wolnych miejsc.
Rocznik 2011- 7 wolnych miejsc.Przedszkolaki z naszego przedszkola wraz z wychowawczyniami wzięły udział w Gminnym Konkursie na Najpiękniejszą palmę Wielkanocną. Własnoręcznie przygotowane prace przez grupy I, II, IV, V oraz VI zostały nagrodzone z rąk Pani Wójt upominkami i dyplomami dla grup w Niedzielę Palmową w kościele w Kołbaskowie. Wyróżnione zostały wszystkie nasze prace. Bardzo dziękujemy za wspaniałe nagrody.

21 marca w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy nadejście nowej pory roku. Panie z grup VI i II - pani M. Mikosz, A. Balowska i S. Kaźmierska przygotowały dla dzieci tego dnia bardzo dużo atrakcji. Odbył się m. in. - wiosenny występ artystyczny grup II i VI - wspólne sadzenie wiosennych kwiatków w grupowych klombach i ustawienie ich na terenie przedszkola - rozstrzygnięcie grupowego konkursu na "Marzannę - słomianą pannę" - zabawy integrujące dzieci z naszego przedszkola. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

16 marca grupa VI wraz z wychowawczynią Magdaleną Mikosz zaprosiła rodziców dzieci z naszej grupy na wiosenne zajęcia otwarte, których tematem przewodnim było przygotowanie Marzanny - słomianej kukły na powitanie wiosny. Wykonana Marzanna wzięła udział w grupowym konkursie na "Marzannę - słomianą pannę" organizowanym w naszym przedszkolu. Marzanna wyszła piękna, a my bawiliśmy się wspaniale! Dziękuję za przybycie. Magdalena Mikosz

Przedszkolaki z grup V i VI dzień 9 marca spędziły na wspaniałej wycieczce zorganizowanej przez wychowawczynie M.Mikosz i A.Leśniewską w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Zwiedzając muzeum wraz z przewodnikiem miały możliwość poznania historii pojazdów w naszym kraju. Dzieci z wielkim zaciekawieniem podziwiały eksponaty, poznawali nazwy pojazdów i pozowały do zdjęć.
17 marca odbyło się w grupie II zajęcie otwarte. Tematem zajęcia było integrowanie rodziców i dzieci podczas zabaw muzyczno- ruchowych i wykonanie marzanny na konkurs przedszkolny oraz zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola. Podczas proponowanych zabaw rodzice mieli okazję obserwować umiejętności wokalne, taneczne, społeczne i poznawcze swoich dzieci. Przedszkolaki brały udział w zabawach integracyjnych z chustą animacyjną, muzyczno-ruchowych, paluszkowych i naśladowczych. Rodzice chętnie i aktywnie włączali się w zabawy. Wspólnie z dziećmi wykonano barwną, słomianą pannę. Celem zajęć było poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych oraz integrowanie społeczności przedszkolnej i rodziców we wspólnym przeżywaniu i zabawie.
Dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie. Panie: Sylwia Kaźmierska i Agnieszka Balowska

15 lutego w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie pt.: ,,Chcecie wierzyć czy nie wiecie, krasnoludki są na świecie” w wykonaniu Teatru ,,Gwitajcie". Aktorzy zabrali dzieci w podróż do Karzełkowa, gdzie przedszkolaki poznały Króla Krasnali- Pyszałka oraz Łapciusia i Marszałka. Krasnal Łapciuś wyruszył w podróż w celu odnalezienia swojej czapeczki. W poszukiwaniach zguby sympatycznemu krasnalowi pomagały leśne zwierzęta i drużyna zuchów. Barwne przedstawienie wywarło na naszej społeczności przedszkolnej ogromne wrażenie. Aktorzy przybyli do przedszkola na zaproszenie pań Sylwii Kaźmierskiej i Agnieszki Balowskiej. Fundatorem zabawy była Rada Rodziców naszego przedszkola


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GRUPIE II
25 stycznia dzieci z grupy II miały zaszczyt gościć w przedszkolu swoich dziadków. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki przygotowały przedstawienie pt. „ Krasnoludki w Lesie”. Sala II grupy zmieniła się w zaczarowany las, w którym dzieci przebrane za krasnoludki z uśmiechem na twarzy recytowały wierszyki oraz śpiewały piosenki swoim ukochanym gościom. Najwięcej radości dostarczyły zabawy integrujące, w których dziadkowie bawili się razem ze swoimi wnuczętami. Wspólną zabawę przypieczętowaliśmy niespodzianką dla dzieci i dziadków, czyli wystrzałem kolorowego confetti. Następnie miał miejsce poczęstunek gości oraz wręczenie przez dzieci własnoręcznie wykonanych prezentów dla Babć i Dziadków. Uroczystość przygotowały panie Agnieszka Balowska i Sylwia Kaźmierska

15 stycznia grupa VI uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie. Dzieci miały okazję poznać bliżej różne bajki z ulubionym Misiem i jego przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu, jego autora oraz brać udział w różnych zabawach których głównym bohaterem był kochany przez wszystkie dzieci Kubuś Puchatek. Dziękujemy za zaproszenie!10 stycznia 2016r.
grupy V i VI reprezentowały nasze przedszkole podczas XXIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy występem wokalno - tanecznym w języku polskim oraz angielskim. Dzieci miały wielką satysfakcję z występu, były bardzo dumne, że mogły się włączyć do akcji pomagania „najmłodszym i najstarszym”. Impreza miała miejsce w Szkole Podstawowej w Przecławiu. Dzieci do występu przygotowały pani Magdalena Mikosz i pani Agnieszka Leśniewska. Dziękujemy obecnym dzieciom za zaangażowanie i udział w finale WOŚP.

15 grudnia 2015r. najstarsze grupy z naszego przedszkola - grupa V i VI wzięły udział we wspólnym kolędowaniu podczas VIII Integracyjnego Koncertu Kolęd w Kościele Parafialnym w Tanowie pod tytułem "Zaśpiewajmy Jezusowi". Dzieci wystąpiły z pastorałką pt. "Do stajenki" czym wprowadziły wszystkich uczestników koncertu w świąteczny nastrój. Kolędy we wspaniałym wykonaniu młodych artystów dostarczyły wszystkim wiele radości i wzruszeń. Na zakończenie wykonawcy otrzymali z rąk p. Beaty Brzostek dyrektora SOSW w Tanowie oraz Pawła Mirowskiego Wicestarosty Polickiego podziękowania, pamiątkowe statuetki wykonane przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz słodycze ufundowane przez Powiat Policki. Dziękujemy za wspólne kolędowanie.


Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła ,rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2016 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Składają: Dyrektor, Grono Pedagogiczne i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie dziękują wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji Kiermaszu Świątecznego, który odbył się w naszej placówce. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konta Rady Rodziców Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej.Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2015/2016 dnia 24 grudnia 2014r. przedszkole będzie czynne od godz. 6:30 do godz. 12:30.

             "PLUSZOWY MIŚ" W PRZEDSZKOLU

W czwartek 26.11.2015 roku w naszym przedszkolu rozstrzygnięto konkurs zatytułowany: ,,Pluszowy miś przyjacielem moim nie od dziś". Przedszkolaki odwiedził wyjątkowy gość. Studenci pedagogiki specjalnej wraz z ,,Pluszowym Misiem" uatrakcyjnili zabawę w przedszkolu. Dzięki Misiowi wszystkie dzieci mogły pokonać nieśmiałość i wziąć udział we wspólnym tańcu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ,,Pluszowy Miś" znowu odwiedzi nasze przedszkole.

            PRZEDSZKOLAKI NA UNIWERYSTECIE SZCZECIŃSKIM

We wtorek 24.11.2015 roku grupa V wraz z Panią Agnieszką Leśniewską, uczestniczyła w warsztatach poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy i propagowaniu krwiodawstwa. Na Uniwersytecie można było również obejrzeć wystawę malarską, którą uświetniły obrazy malowane przez dzieci z Przedszkola w Kołbaskowie.

Opłatę na Radę Rodziców w roku przedszkolnym 2015/2016 wynosi 110 zł. Przy dwójce dzieci w przedszkolu opłata wynosi 165,00 zł (każde kolejne dziecko: 55 zł)
Opłatę można wnieść na konto:
Rada Rodziców Przedszkole Publiczne, 72-001 Kołbaskowo 57
WBK nr 83 1090 2268 0000 0001 1706 0704
wpisując w tytule przelewu: Imię Nazwisko dziecka oraz nr grupy.


W związku z organizacją roku szkolnego 2015/2016 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że w okresie wakacyjnym ustalone zostały dyżury w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie:

• Od 27 VI 2016r. – 15 VII 2016r. dyżur pełni Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie.
• Od 08 VIII – 29 VIII 2016r. dyżur pełni punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Przecławiu.
• Od 18 VII 2016r. – 26 VIII 2016r. przedszkole w Kołbaskowie jest nieczynne – przerwa urlopowa.
• Od 29 VIII 2016r. – 31 VIII 2016r. – Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie jest czynne.
• Od 18 VII – 05 VIII 2016r. – przerwa urlopowa w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie i w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przecławiu.

JESIENNY BUKIET

6 listopada
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu przedszkolnego na ,,Jesienny bukiet”. Otrzymaliśmy 50 prac, zarówno przestrzennych jak i przygotowanych w formie obrazu lub kompozycji płaskiej. Konkurs dla dzieci i rodziców jest cyklicznie organizowany od kilku lat, tylko zmienia się jego tematyka. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnego spędzenia czasu i wykonania pracy. Przyniesione prace wyróżnia pomysłowość i kreatywność. Ponadto zadziwia nas wyobraźnia i inwencja twórcza autorów dzieł. Cieszymy się, że mamy przyjemność prezentować tak piękne prace. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za włączenie się w zabawę. Organizatorami konkursu były panie S. Kaźmierska, A. Rejter i A. Balowska Fundatorem nagród jest Rada Rodziców z naszego przedszkola.

         PASOWANY PARASOLEM, BĘDĘ CHWALIŁ SIĘ PRZEDSZKOLEM

30 października odbyło się w przedszkolu ,,Pasowanie na Przedszkolaka”. Zabawa rozpoczęła się przedstawieniem pt.: ,,Pchła Szachrajka” w wykonaniu Teatru Gwitajcie. Następnie miał miejsce test wiedzy przedszkolnej, zdany przez dzieci śpiewająco. Nawet degustacja cytryny nie była straszna. Pan Jakub Gwitt pasował dzieci czarodziejskim parasolem i magicznym confetti. Zabawę zakończyły wspólne zabawy integracyjne ze śpiewem i tańcem. Wręczono pamiątkowe dyplomy i niespodzianki.

Od dnia 1 listopada 2015r. zmienia się wysokość stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie i od dnia 01 listopada 2015r. będzie wynosiła 6,80 zł; słownie: sześć złoty 80/100. Informujemy, że koszt obiadów przedszkolnych wydawanych dla punktów przedszkolnych w Będargowie i Przecławiu od dnia 01 listopada będzie wynosić 3, 40 zł. Zmienia się również opłata za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie. Koszt obiadu będzie wynosił 4, 80 zł. Kalkulację wsadu do „kotła” sporządzono na podstawie średniej ceny obiadów wynikających z cen detalicznych obowiązujących w m-cu wrześniu i październiku 2015r., oraz wzrostu cen artykułów żywnościowych. Jak również podyktowana jest wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

      JESIENNY BUKIET

Zachęcamy do wykonania z dzieckiem na wyżej podany temat, dowolną techniką plastyczną pracy malowanej lub kompozycji przestrzennej (stabilnej i gotowej do prezentacji). Liczymy na kreatywność i pomysłowość. Prosimy o przynoszenie gotowych i podpisanych prac do swoich grup przedszkolnych do dnia 3 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 listopada. Fundatorem konkursu jest Rada Rodziców naszego przedszkola. Konkurs organizują Panie Sylwia Kaźmierska, Agnieszka Rejter i Agnieszka Balowsk.

          JESIENNE OGNISKO MALUSZKÓW

17 października
odbyła się integracyjna zabawa ,,Jesienne ognisko maluszków”. Dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych bawiły się w kole wiązanym, w poszukiwanie zagubionych w trawie jabłek i w biegi ze wspólnego startu. Zabawa zakończyła się ogniskiem. Dzieci z apetytem zajadały upieczone przez panie kiełbaski.
GALERIA

          STARSZAKI W PARKU KASPROWICZA

29 września Starszaki - grupa VI i grupa "O" wzięły udział w wycieczce do Parku Kasprowicza w Szczecinie na spacer w poszukiwaniu skarbów jesieni i dostrzeganiu w naturalnym środowisku charakterystycznych jej cech. Dzieci obserwowały przyrodę i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Rozpoznawały drzewa po ich liściach i owocach, zbierały kasztany oraz żołędzie. Wychowawczynie - pani Magda i pani Aleksandra tworzyły sytuacje edukacyjne, dzięki którym dzieci porównywały jesienny wygląd drzew iglastych, liściastych, przyglądały się napotkanym zwierzętom i wielozmysłowo badały przyrodę. Nie zabrakło również zabaw ruchowych w pięknych okolicznościach przyrody. W fantastycznych humorach Przedszkolaki wróciły do Przedszkola urozmaicić i wzbogacić grupowe "JESIENNE KĄCIKI PRZYRODY".             

          KARUZELA W DNIU NAUCZYCIELA

14 października w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczyciela, ale to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie. W tym roku oglądaliśmy wspaniałą akademię pt. "KARUZELA W DNIU NAUCZYCIELA", którą przygotowała Pani Magdalena Mikosz z dziećmi z grupy VI. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając i recytując wiersze nie tylko w języku polskim ale i angielskim. Były piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane przez straszaków laurki. Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Święto to uświetnił również bukiet cudownych życzeń przekazanych przez małych artystów z grupy VI i dodały one wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z dziećmi.

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie